تبلیغات
مهرازی - معماری پست مدرن

معماری پست مدرن

تاریخ:پنجشنبه 29 تیر 1391-15:46

معماری پست مدرن

تفکر پست مدرن هر گفتگو را به جای آنکه مکالمه یا دیالوگی بیند و شریک بداند ، آنرا نوعی بازی و رویارویی بین دو رقیب می داند. در این تفکر اجتماع همگانی و جهانی به هیچ وجه یک آرمان با ایده آل محسوب نمی شود.

معماری پست مدرن

تفکر پست مدرن هر گفتگو را به جای آنکه مکالمه یا دیالوگی بیند و شریک بداند ، آنرا نوعی بازی و رویارویی بین دو رقیب می داند. در این تفکر اجتماع همگانی و جهانی به هیچ وجه یک آرمان با ایده آل محسوب نمی شود.

پست مدرنیسم پیکره پیچیده و در هم تنیده و متنوعی از اندیشه ها ، آرا و نظریاتی است که در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی سر برآورد و بعدا اندیشه های دیکانستراکشن(Deconstruction) و مکاتب فکری غرب از جمله فمینیسم و پسا استعمارگرایی و غیره جز واژه پست مدرن فلسفی مطرح شدند.
پست مدرنیسم در سراسر اروپا و ایالات متحده به ویژه در محافل آکادمیک و در میان دانشگاهیان ، معماران ، هنرمندان و حتی مجریان برنامه ها و تبلیغات و رسانه های گروهی و مطبوعات اشاعه و گسترش یافت. واژه پست مدرن گفتمان های فراوان و متعددی را در پی داشته است ، روندی که همچنان ادامه دارد.هابرماس معتقد است که ، کاربرد ” پسا ” بیشتر تداوم جریانی را ثابت می کند ، نه پایانش را ، همانطور که مقصود جامعه شناسان از واژه پسا صنعتی را نشان می دهد و نه پایانش را.

در تفکر پست مدرن تاکید بر وجه محلی یا بومی در مقابل قطب بندی جهانی و فردی ، عینی و ذهنی پیشی می گیرد و بر اساس همین دیدگاه است که با زیربنایی نامتجانس و ناهمگن ، امور نا متوافق ، بی ثباتی ها و ناپایداری ها ، گسست ها وتضادها تاکید دارد .
تفکر پست مدرن هر گفتگو را به جای آنکه مکالمه یا دیالوگی بیند و شریک بداند ، آنرا نوعی بازی و رویارویی بین دو رقیب می داند . در این تفکر اجتماع همگانی و جهانی به هیچ وجه یک آرمان با ایده آل محسوب نمی شود . تلاش مداوم هستند این است که ” بس کنید دیگر ، بگذارید همینطور بماند .” یا ” دست از معنی سازی بردارید . “

در تفکر پست مدرن هنر صرفا یک تجربه زیبا شناختی نیست ، بلکه روش شناخت جهان است.
ویژگی شاخص هنر پست مدرن تاکید بر کلیشه ، تقلید هزل آمیز ازسبک های مختلف و اختلاط و امتزاج رنگ های مختلف کولاژ (
Collage
) است.
هنر دردنیای پست مدرن نه تعلق به چار چوب ارجاعی و معیار داوری خاصی است و نه به پروژه یا اتوپیای خاصی تعلق دارد . ایهاب حسن نظریه پرداز پست مدرن با ترسیم و ارائه جدولی از تمایزات بین دو جنبش مدرنیسم و پست مدرنیسم به طراحی و نقشه پردازی درباره معدوده ها و مرزهای اندیشه پست مدرن اقدام کرده است .

طراحان پست مدرن بر این عقیده هستند که به راحتی می توان تاریخ را دور زد و تاریخ معماری را به شیوه هایی اصیل ، تازه و بدیع مجددا به هم پیوند بزنند . آنان عموما جنبش های خود را در راستای حرکت های جدایی طلب و فرقه گرایانه سوق دادند و ازجنبش های وسیع و گسترده حقوق مدنی و پیوند های انسانی ، که می توانستند موجب رشد ،ارتقا و استعلای محدوده ها و عرصه فعالیت های گروهی گردند ، دوری می جستند .
پستمدرنها فرانسوی این نوع نگرش به جهان را به مثابه کشفی چشمگیر و کلیدی برای آزادی و سعادت در دنیای جدید پلورالیستی و چند خدایی ارائه می کنند .
همانگونه که قبلا متذکر شدیم اندیشه پست مدرنیسم سمت و سو و جهت گیری واحدی ندارد. بلکه در جهان متعددی سیر می کند ، مضامین آن چندان با هم سازگار نیستند بلکه در اکثر موارد دچار تناقض ها و ابهام های آشکاری هستند .
یکی از اساسی ترین مضامین مبحث پست مدرن حول واقعیت یا فقدان واقعیت یا چندگانگی واقعیت می چرخد. هیچ انگاری مفهومی نیچه ای است که با معنای سیال و بی ثبات از واقعیت رابطه ی تنگاتنگی دارد . شعار ” مرگ خدا ” ی نیچه به این معنی است که دیگر نمی توانیم به هیچ چیز یقین داشته باشیم . اخلاق دروغ است و حقیقت افسانه . از مهمترین مضامین پست مدرنیته می توان به موارد زیراشاره کرد :
۱-
تردید در این باره که هرگونه حقیقت انسانی ، بازنمایی عینی و ساده ای از واقعیت است .
۲-
توجه و تاکید بر نحوه کاربرد زبان از سوی جوامع برای ساختن واقعیات مورد نظر خود ، اینکه جوامع چگونه از زبان برای ایجاد واقعیات استفاده میکنند .
۳ -ترجیح دادن یا اولویت قائل شدن برای بومی) محلی) ، عینی و اخص دربرابر ، جهانی ، انتزاعی و اعم.

۴- تجدید علاقه یا توجه دوباره به روایت داستان و داستان سرایی .
۵ –
پذیرش این نکته که توصیف های متعدد و متفاوت از واقعیت را همواره نمی توان به شیوه ای قطعی و نهایی ، یعنی عینی و غیر انسانی ، در برابر یا علیه یکدیگر به کار رفت .
۶ –
تمایل به پذیرش و قبول چیزها آنگونه که در سطح و ظواهر قرار دارند ، به جای جستجو ( به سبک فروید یا مارکس ( برای یافتن معانی ژرفتر .
اکثر این مضامین با هم جور بوده و مناسب هم به نظر می رسند ولی معذلک ، وضعیت پست مدرن از نوعی تنش یا آشفتگی خاصی برخوردار است ، از یک سو تمایل به سمت تجزیه ،پراکندگی و افتراق و از سوی دیگر جستجو برای یافتن چارچوب های وسیع تری برای معانی است .
معماری پست مدرن واکنشی است علیه چیزی که فردریش استوواسر فرتیس هاندرتواسر (
Stowasser- Fritz Hunderwasser
) نقاش معاصر اتریشی آن را ”استبداد خطوط مستقیم” خوانده است.
در معماری جدید تاکید بر خطوط منحنی ، تاکید بر امور غیرقابل پیش بینی ، بر تزئین و تقلید هزل آمیز و بر زیبایی غیر کارکردی استوار است .سطوح شفاف و آینه وار و هزارتوهای پیچاپیچ ، عناصر عمده ای در معماری پست مدرن به شمار می روند .
در سمت دیگر جریان معمار لاس وگاس به چشم می خورد که در فراگیری از اغراق آمیزترین تعابیر معماری معاصر ، راه افراط را در پیش می گیرد که تفصیل آنرا می توان در کتاب” آموخت از لاس و گاس ” (
Learning From Las Vegas ) اثر رابرت ونتوری دید . در این سبک معماری به آمیزه متنوعی از سبک های مختلف برمی خوریم .
نمونه بارز آن ساختمان موسوم به قصر سزارها (
Caesara Palace )با مجسمه ها و تندیس های قدیمی و نگهبانان پارکینگ و پیشخدمت هایی که به سبک لژیونرهای روم باستان لباس پوشیده اند ، است .
در اینجا سیطره و سلطه تابلوهای متعدد نئون هایرنگی پرزرق و برق که چشم هر مشتری را مفتون و محسور خود می سازد بر نماهای کمتر دیدنی و نه چندان تماشایی میزهای قمار و دستگاهای خودکار فروش اغذیه و نوشیدنی ، به وضوح مشهود و ملموس است .
عطف به تاریخ ، التقاط در سبک و شیوه های بیان معماری ، رجوع به اقلیم )منطقه گرایی ، تحت تاثیر نیاز ارتباط معماری با محیط و به ویژهاقلیم ( ، آزادی حس ترکیب ، عدول از مناطق عقلانی رنگ ، نشانه های شخصی یا اجتماعی و بهره گیری از تمثیلهای دور و نزدیک و به طور کلی دستاورد پست مدرنیسم ، تازگی وتنوع در شیوه های بیان معماری است .نظریه پردازان پست مدرنیسم آلدوروسی وپائولوپورتوگزی در ایتالیا هستند.
پست مدرنیسم دوباره به رسمیت شناختن حضور ،دنیا دوستی ، خلاقیت و تنوع است و البته معنویت عینیت یافته که یک جهت گیری کیهانی است بر اساس علم معاصر .
جنکز پست مدرن را به مثابه دو عنوانگی ، یعنی نخبه و عامه پسند و جفت شدن این متضادها : سازگار و شورشی و نیز نو و کهنه ، دانسته است .به قول او هنر پست مدرن متاثر از شبکه جهانی است و حساسیت همراه با آن ، کنایه ای و جهانی و علنی شدن است.
پست مدرن را باید بر اساس پارادوکس آینده (
Post )وپیشین ( Mode )درک کرد. هر دو سنت از حدود ۱۹۶۰ شروع شدند و هر دو به افول مدرنیسم واکنش نشان دادند.
دوره پست مدرن زمان انتخاب های مداوم است . دوره ای که هیچ روش تثبیت شده ای را نمی توان بی خود آگاهی و کنایه دنبال کرد ، تمامی سنت ها به نوعی اعتبار دارند .
پست مدرن اصولا تلفیق گزینشی هر سنت با سیاق پیش از خود می باشد ، هم ادامه مدرنیسم است و هم فراتر از آنرفتن . بهترین کارهای پست مدرنیسم ویژگی ابهام و کنایه را دارا می باشند و انتخاب نامحدود ، کشمکش و گسستگی سنتها را به تصویر می کشند ، زیرا این چند گانگی آشکارا بر کثرت گرایی ما غالب است .
پست مدرنیسم را دوگانگی متناقض نما یا ابهامی میدانم که نام دو رگه اش به معنی ادامه مدرنیسم و فراتر از آن رفتن می باشد و متاثر از دهکده جهانی است و حس همراه با آن کنایه شهروندی جهانی شدن را در خود دارد .پست ”
Post
”بودن به معنی ” برتر بودن ” است .
چارلز مور دو کتاب در مورد پست مدرن به نامهای :
The Place Of Houseجایگاه خانه در سال ۱۹۷۶ و کتاب Body . Memory & Architecture بدن ، خاطره و معماری را در سال ۱۹۷۷ نوشت.

پست مدرن
۱- تنوع مجموعه عناصر از نظر فرم ، اکلکتیسیسم.
۲-
جستجوی یک سنتز برای حل مسائل واقعی که تمام توقعات و مشخصه های زمان را در برداشته باشد .
۳-
کوچکترین معیار متدولوژیک ، پیروی از مسائل واقعی و انتخاب روشی که از تفکر و حوصله حاصل میشود .
طرح موزه ملی لندن
۱۹۸۰: رابرت ونتوری به همراه همسرش این مرکز را طراحی کردند . ساختمان ۳
نما دارد .
طراحی نمای ساختمان با خصوصیات محله است:
۱-
یک نمای سنتی که سمت یک موزه تاریخی قرار دارد.
۲-
یک نمای مدرن که سمت خیابان و ساختمانهای مدرن قرار دارد .
۳- نمای داخل کوچه که همگون با بافت محلی است Robert Venturi) ۱۹۲۵ – (TWA Terminal )۱۹۵۶-۶۲ ( رابرت ونتوری معمار آمریکائی از شاگردان سارنین Saarinen و لوئی کان Khan بود و در دفتر آنها کار می کرد . در سال ۱۹۶۶
کتابی به نام ” پیچیدگی و تضاد در معماری ”
Complexity& Contradiction In Architecture
را به رشته تحریر در آورد . در این کتاب رابرت ونتوری اصول اندیشه ها و جهان بینی معماری مدرن را زیر سوال برد . او در این کتاب خواستار توجه به خصوصیات انسانی و توجه به معماری انسانی مدار شد . عمده نقد ونتوری در این کتاب متوجه میس وندروهه بود .
در مقابل ”
Less Is Bore ” ,” Less Is More “، به معنی کم خسته کننده است ، را مطرح می کند . اوعقیده داشت مسائل بسیار پیچیده (Complex ) و تضاد ( Contradiction )در ساختمان وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت ، یا حذف کرد . ونتوری عقیده داشت که یک ساختمان نمی تواند یک فرم خاص داشته باشد ، برای او فرمهایی از قبیل خانه های دامنه کوههای ایتالیا که بر اساس نیازهای مردم و شرایط اقلیمی بنا شده ملاک است .
ونتوری هیچ اعتقادی به سبک بین المللی ندارد و به جای آن معتقد به زمینه گرایی است ، یعنی هر بنایی باید بر اساس زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ،تاریخی و کالبدی و شرایط آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا شود .

از نظر پست مدرنها شرایط زیر فرم ساختمان را تعیین می کنند:
۱- خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی و اقتصادی افراد که از آن ساختمان استفاده می کنند.
۲-
خصوصیات شهری ، خیابان ، میدان ، کوچه ، مغازه .
۳-
شرایطاقلیمی ، رطوبت ، سرما ، گرما ، جنگل ، صحرا .
۴- نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمان ، نیازهای آنها ، پیش زمینه های ذهنی Event

The Discourse Or Events” A . A. London ۱۹۸۳

رابرت ونتوری در سال ۱۹۷۲ کتاب دیگری به نام ”یادگیری ازلاس وگاس ” نوشت ” Learning From Los Vegas ”. در این کتاب ، توجه معماران رابه فرهنگ و خصوصیات روزمره زندگی جلب کرد . وی در این کتاب یادآور شده که ، سمبلها آنهایی نیستند که روشنفکران به مردم دیکته کردند بلکه ، این سمبلها را خود مردم طرح کرده و قابل فهم برای آنهاست . اشکال سردرها ، مغازه ها و احجام عامه پسند چیزی است که در شهر لاس وگاس جذابیت خاصی داده است .
خانه مادر رابرت ونتوری درپنسیلوانیا
۱۹۶۲ در عین سادگی ، پیچیدگی و در عین تقارن ، نامتقارن است و در عین وحدت ، کثرت دارد . اولین ساختمان به سبک مدرن است . در این طرح نمادهایی چون بام شیبدار ، قوس ، سردر ورودی ، پنجره ها ، لوله دودکش وجود دارد . داخل ساختمان دارای فضاهای مختلف و گوناگون است و تضاد پلان را روی نما نشان داده ، نمای ساختمان نشان دادن ذهنیت یک کودک از خانه است.

چارلز جنکز Charles Jencks

تاریخ نگار و منتقد معماری است . در سال ۱۹۷۷ کتابی به نام ” زبان معماری پست مدرن “The Language Post Modern Architecture”او در این کتاب تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن را روز ۱۵ ژولای ۱۹۷۲ در ساعت ۳۲/۳ بعد از ظهر اعلام کرد. این تاریخ اشاره به منهدم کردن آپارتمان های مسکونی پروت ایکو در شهر سنت لوییس آمریکا است Minoru Yamasaki, Pruitt – Igoe Housing, In St. Louis) ۱۹۵۲-۵۵( جنکز بیان می کند که این مجموعه آپارتمانها سمبل معماری مکعب شکل و بدونتزئینات مدرن بوده و بسیاری از اصول طراحی آن منطبسق با اصول مطرح شده در سیام CIAMاست ، عدم انطباق با فرهنگ سیاهپوستان فقیری که در آن زندگی می کردند و باور آنهااز خانه ، که باعث شد آنها با آپارتمان بیگانه باشند. بر طبق نظر جنکز معمار نباید به تنهایی خانه را طراحی کند ، بلکه همکار و مشاور او استفاده کنندگان آن میباشند .
به معماری پست مدرن به معماری پاپ
Popular Architecture یا معماری مردمی هم می گویند ، چون در این نوع معماری از احجام و تزئینات و رنگهای عامه پسند و جالب توجه برای سطح درک عموم استفاده میشود .
کتاب برنت برلین
Brent Brolin ۱۹۷۶ ” شکست معماری مدرن ” ، The Failver Of Modern Architecture ، انتقادی به روش طراحی معماری و شهرسازی مدرن ، بخصوص به طرح شهر چندیگار هند ۱۹۵۷ لوکوربوزیه ،انجام داد .او توضیح می دهد که لوکوربوزیه اصول ساخت این شهر را بر اساس نیازهای طبقه مرفه اروپایی طراحی کرده در حالی که طی دو دهه مردم فقیر هند خانه های این شهر را بر طبق نیازهای خود عوض کردند .
در طی دهه هفتاد و هشتاد خیل عظیم معماران به این سبک رو آوردند و هویت ساختمانهای خود را بر اساس بوم گرایی و فرهنگ مردم شکل داده اند . مایکل گریوز
Michael Graves ، چارلز مور Charles Moore ” Moor Is More ” استانلی تایگرمن Stanly Tigerman ، رابرت استرن Robert Stern ، فیلیپ جانسون ، Philip Johnson , AT& T Building ۱۹۷۸ , Newyork

یکی از طرحهای پست مدرن ، طرح میدان ایتالیایی ها
Piazza D& #۰۳۹;Italiaکار چارلزمور است . این میدان برای ایتالیایی تباران در آمریکا بین سالهای ۷۹- ۱۹۷۸ ساخته شده است . منبع الهام فواره تروی در شهر روم Trevi Fountain است . میدانهای قدیمی با ساختمان ، مجسمه ، محوطه و خصوصا آب فواره به صورت یک مجموعه به هم تنیده شکل گرفته است .
طرح سایت نقشه شبه جزیره ایتالیا را روی پلان این میدان نشان می دهد ، چون اکثریت ایتالیایی ها از سنت لوییس از جزیره سیسیل هستند ، جزیره سیسیل در وسط این میدان به صورت سمبل قرار دارد .

پست مدرن سفید

در سال ۱۹۷۲ کتابی به نام ” پنج معمار ” Five Architects در نیویورک چاپ کرد وکار پنج معمار که در دهه ۶۰ و ۷۰ انجام گرفته بود را چاپ کرد .
این معماران ساختمانهای مدرن دهه
۶۰ مدرن متعالی و خصوصا Five Architects ۱۹۷۲Peter Eisernman ۱۹۳۲ رنگ سفید مانند ویلا ساووا لوکوربوزیه را الگوی خود قرار دادند . Michael Graves ۱۹۳۴ منبع الهام اکثر ساختمانها مکعب شکل بودند Charles Gwathmey ۱۹۳۸ John Hejduk ۱۹۲۹ Richard Meier ۱۹۳۴
پست مدرن رابرت ونتوری یک معماری التقاطی است.
۱- مایکل کریوز از دهه ۸۰
به سمت معماری پست مدرن حرکت کرد ) ساختمان دفاترعمومی شهرداری پرتلند در آمریکا(
۲-
پیتر آیزنمن به سمت دیکانستراکشن گرایش پیدا کرد .
۳-
جان هیداک و چالز گواتمی تا حدودی در همان معماری پست مدرن باقی ماندند .
۴- تنها ریچارد مه یر کماکان خود را به اصول معماری پست مدرن وفادار حس میکند .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
cialis
جمعه 16 آذر 1397 10:00

Whoa a good deal of wonderful info.
cialis for bph cialis 20 mg cost we recommend cheapest cialis cialis pills in singapore cialis rezeptfrei sterreich generic cialis 20mg tablets cialis 5 mg generic cialis pro prezzo di cialis in bulgaria we like it cialis soft gel
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 14:52

Effectively expressed really. .
we like it cialis soft gel how do cialis pills work cialis cuantos mg hay comprar cialis 10 espa241a canadian drugs generic cialis cialis online cialis sicuro in linea buy cheap cialis in uk cialis kaufen wo cialis venta a domicilio
buy cialis no rx
چهارشنبه 14 آذر 1397 18:53

Whoa quite a lot of terrific material!
viagra vs cialis vs levitra comprar cialis navarr cialis flussig only best offers cialis use buy cialis online nz generic cialis soft gels cialis pills cipla cialis online cialis 5mg purchasing cialis on the internet
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:24

Thanks a lot. Quite a lot of material!

cilas cialis 5mg only best offers cialis use try it no rx cialis chinese cialis 50 mg cialis arginine interactio cialis dosage cialis super kamagra buy cheap cialis in uk 200 cialis coupon
buy cialis online safely
سه شنبه 13 آذر 1397 18:09

Good posts, Kudos!
cialis generika in deutschland kaufen order cialis from india cialis patentablauf in deutschland cialis billig cialis for daily use cialis online napol cialis qualitat cialis great britain import cialis rezeptfrei cialis apotheke
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:57

With thanks! I appreciate it!
where do you buy cialis ou acheter du cialis pas cher female cialis no prescription cialis flussig cialis en 24 hora cialis taglich cialis generico online tadalafil 20 mg rx cialis para comprar low cost cialis 20mg
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 18:58

Lovely write ups. Many thanks.
prescription doctor cialis cialis herbs we choice free trial of cialis cialis billig viagra vs cialis we use it 50 mg cialis dose india cialis 100mg cost cialis generika in deutschland kaufen cialis wir preise viagra or cialis
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 06:37

Really tons of excellent tips!
bulk cialis cialis great britain achat cialis en suisse cialis generico online ou acheter du cialis pas cher cialis generika in deutschland kaufen cuanto cuesta cialis yaho cialis uk next day cialis sans ordonnance cialis super kamagra
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 18:29

Incredible a lot of useful info!
cheap cialis we recommend cialis best buy tadalafil tablets cialis pills in singapore where do you buy cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generico postepay tadalafil 20mg cialis daily new zealand weblink price cialis
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:09

You said this well!
ou acheter du cialis pas cher cialis kamagra levitra cialis 20 mg cost tadalafil 20mg generic cialis pro cialis 5 mg schweiz cialis for bph generic cialis tadalafil 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canadian drugs
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 18:52

You actually said this well!
click now buy cialis brand viagra vs cialis vs levitra only now cialis for sale in us cialis bula when will generic cialis be available cialis cipla best buy cialis daily cialis patentablauf in deutschland cialis generic tadalafil buy i recommend cialis generico
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 05:46

Many thanks. Lots of facts!

buy cialis sample pack cialis online deutschland cialis for sale south africa cialis sans ordonnance look here cialis cheap canada buying cialis in colombia tadalafil 20mg opinioni cialis generico cialis 5 mg para diabeticos tadalafil tablets
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 18:30

You actually suggested it terrifically!
only best offers 100mg cialis cialis sale online only best offers 100mg cialis free cialis cialis 20mg preis cf cialis vs viagra cialis taglich cialis 200 dollar savings card generic cialis pill online trusted tabled cialis softabs
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 06:43

You actually explained that very well!
buy cialis online cheapest cialis rezeptfrei sterreich cialis online buy cialis sample pack how much does a cialis cost cialis professional yohimbe what is cialis cialis wir preise cialis online look here cialis order on line
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 19:28

Terrific material. Cheers.
200 cialis coupon import cialis preis cialis 20mg schweiz cialis online nederland we use it cialis online store prices on cialis 10 mg what is cialis we use it cialis online store generic cialis at the pharmacy achat cialis en europe
buy cialis delhi
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:44

You explained it superbly.
acheter cialis meilleur pri how to buy cialis online usa i recommend cialis generico cialis dose 30mg cialis soft tabs for sale cialis pas cher paris cialis soft tabs for sale chinese cialis 50 mg cialis generic tadalafil buy cialis coupons
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 18:50

Really a good deal of superb data.
cialis kamagra levitra cialis generic availability cialis 10 doctissimo cialis 50 mg soft tab cialis pills buy cialis uk no prescription cialis ahumada cialis venta a domicilio acquistare cialis internet interactions for cialis
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:10

Fantastic posts. Appreciate it!
dose size of cialis cialis 5mg billiger deutschland cialis online low cost cialis 20mg cialis 5 mg tadalafil 20 mg free generic cialis brand cialis generic price cialis wal mart pharmacy effetti del cialis
buy generic cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 03:28

Truly tons of beneficial material.
tadalafil 10 mg buy cialis online cialis pills boards cialis usa cost cialis without a doctor's prescription buying brand cialis online cialis australia org cialis daily dose generic acquisto online cialis generico cialis mexico
buy cialis germany
دوشنبه 9 مهر 1397 02:40

Whoa loads of helpful data!
discount cialis cialis manufacturer coupon cialis prices cialis arginine interactio cialis price in bangalore cialis without a doctor's prescription buy generic cialis cialis without a doctor's prescription where do you buy cialis canadian cialis
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:12

Thanks a lot. Loads of data!

when will generic cialis be available generic cialis cialis price in bangalore cialis per paypa buy cialis cialis lilly tadalafi fast cialis online cialis rckenschmerzen can i take cialis and ecstasy prix cialis once a da
eddrugsgeneric.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 17:58

Wonderful material, Appreciate it!
buy generic cialis cialis en mexico precio cialis generico in farmacia cialis canada on line generic cialis at the pharmacy cialis y deporte cialis for sale south africa cialis y deporte precios de cialis generico 5 mg cialis pharmacie en ligne
Buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 13:05

Kudos! Useful information.
viagra online buy vigara how do i order viagra buy viagra without rx viagra online pharmacy levitra sildenafil and viagra where can i get sildenafil buy viagra online safely sildenafil tablets online viagra for sale
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:38

You said it adequately..
cialis sale online cialis official site tadalafil 5mg prix de cialis cialis professional from usa generic for cialis cialis sans ordonnance acheter cialis meilleur pri cialis vs viagra tarif cialis france
http://viabiovit.com/get-viagra-sample.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:10

You said that adequately!
blue pill buy viagra online prescription how to buy viagra online uk buy viagra cheapest viagra online pharmacy levitra buying cheap viagra online viagra pharmacy uk how do i get viagra online viagra online uk sildenafil viagra
cialis e hiv
دوشنبه 22 مرداد 1397 22:51

You've made your stand very well!.
cialis baratos compran uk cialis 5 mg effetti collateral cialis 5 mg schweiz cialis 5mg billiger cialis online deutschland precios cialis peru cialis rezeptfrei sterreich preis cialis 20mg schweiz buy online cialis 5mg cialis coupon
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:32

This is nicely said! !
blue pill ordering viagra where can you buy viagra online safely buy viagra online without prescription uk viagra price uk online order viagra buy sildenafil tablets viagra to buy how to get viagra prescription buy brand viagra online without prescription
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 15:17

Cheers! Numerous information!

viagra or cialis try it no rx cialis enter site very cheap cialis cialis 20 mg cost overnight cialis tadalafil cialis daily how much does a cialis cost import cialis warnings for cialis wow look it cialis mexico
Online cialis
شنبه 4 فروردین 1397 17:55

Position nicely taken.!
how much does a cialis cost cuanto cuesta cialis yaho calis opinioni cialis generico cialis kaufen wo enter site 20 mg cialis cost cialis tablets cialis preise schweiz buy cialis online legal generic cialis pill online
Cialis prices
چهارشنبه 1 فروردین 1397 17:42

Thank you! Plenty of info.

we use it 50 mg cialis dose what is cialis what is cialis cialis daily new zealand usa cialis online cialis kaufen enter site 20 mg cialis cost cialis for bph cialis prices cialis daily
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30